Contacteer ons vrijblijvend via het contactformulier, via e-mail of bel ons op 050 41 88 21

Contacteer ons vrijblijvend via het contactformulier, via e-mail of bel ons op 050 41 88 21

logo-brusselle.png

Al 30 jaar lang is Brusselle uit Blankenberge specialist in ramen, deuren, vliegramen, zonwering, rolluiken in de regio Brugge – Blankenberge – Oostende

Privacyverklaring

 1. Toelichting

Deze privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking, namelijk Brusselle Wilfried BVBA, BE 0466.128.847 gelegen te Brugse Steenweg 61, 8370 Blankenberge.

“Brusselle Wilfried” respecteert uw privacy. Indien u gebruikt maakt van deze website of ons op een andere manier persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy.

“Brusselle Wilfried” leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 1. Welke gegevens?

Via onze website:

Via het contactformulier op onze website worden persoonsgegevens verzameld.

Hierbij kan u gevraagd worden om uw voornaam, familienaam, e-mailadres, adres, ondernemingsnummer, telefoonnummer en gsm-nummer in te vullen.

De website plaatst enkele cookies. Voor meer details wordt verwezen naar de cookie-policy

In het kader van onze hoofdactiviteit:

Uw contact- en facturatiegegevens kunnen worden verwerkt naar aanleiding van het uitvoeren van onze hoofdactiviteit. Verder is het ook mogelijk dat wij opmetingen en/of andere documenten bijhouden die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 

 1. Op welke rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt?

“Brusselle Wilfried” verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

 • In het kader van de uitvoering van de overeenkomst die werd aangegaan;
 • Omwille van het gerechtvaardigd belang om onze dienstverlening voortdurende te verbeteren;
 • Op basis van de door u gegeven toestemming en uitdrukkelijke aanvaarding van deze Privacy Policy.
 1. Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

“Brusselle Wilfried” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om een veilige en optimale dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • Voor de uitvoering van de gemaakte overeenkomsten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Voor de afhandeling van uw betaling;
 • Om aan klantenadministratie te doen;
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen.

De gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, met uitzondering van enkele selectieve verwerkers die “Brusselle Wilfried” bijstaan bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Uitzonderlijk kan de situatie zich voordoen dat “Brusselle Wilfried” genoodzaakt is om uw persoonsgegevens te onthullen ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgevingen. Hierbij zal “Brusselle Wilfried” naar alle redelijkheid u van tevoren te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderworpen is.

 

 1. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden door “Brusselle Wilfried” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor de verwerking in het kader van voormelde doeleinden, tenzij een langere bewaartermijn is vereist, of gerechtvaardigd is door een verjaringstermijn of naleving van een wettelijke verplichting.

 

 1. Gegevensbeveiliging

“Brusselle Wilfried” neemt passende technische en organisatorisch beveiligingsmaatregelen om verlies, vernietiging, vervalsing, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden, alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

“Brusselle Wilfried” kan in geen geval aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 

 1. Uw rechten

U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 

Recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens:

Indien wij erkennen dat wij verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken, worden deze u kosteloos verstrekt.

Alvorens wij uw persoonsgegevens verstrekken, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. Tevens kunnen wij u vragen om ons te voorzien van voldoende informatie met betrekking tot de interacties met “Brusselle Wilfried”, opdat wij uw persoonsgegevens kunnen terugvinden.

Tot slot heeft u steeds het recht om “Brusselle Wilfried” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren en aan te vullen waar nodig.

 

Recht op bezwaar tegen verwerking:

U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen de (geautomatiseerde) verwerking van uw persoonsgegevens door ons indien wij niet langer het recht hebben deze te gebruiken. Tevens heeft u steeds het recht om te eisen dat uw gegevens worden verwijderd indien wij deze te lang bewaren. Tot slot heeft u het bijzonder recht om kosteloos en zonder enige verantwoording bezwaar te maken tegen directe marketing (o.a. mails).

 

Recht op beperking van de verwerking:

U heeft steeds het recht om te eisen dat, in bepaalde omstandigheden, de verwerking van uw persoonsgegevens aan bepaalde beperkingen wordt onderworpen.

 

Recht op verwijdering:

U heeft steeds het recht om al uw persoonsgegevens te laten verwijderen, behalve indien deze nodig zijn om een transactie te bewijzen of wanneer deze gegevens wettelijk vereist zijn.

 

Recht op vrije gegevensoverdracht:

U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of over te dragen aan een derde partij naar keuze.

 

Recht van intrekking van toestemming:

Indien uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw toestemming, beschikt u ten allen tijde over het recht om die toestemming in te trekken.

 

Recht om klacht in te dienen:

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be. U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren via onderstaande gegevens of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

 

 1. Contact

Via de post: Brusselle Wilfried BVBA, Brugse Steenweg 61, 8370 Blankenberge

Telefonisch: 050 41 88 21

Fax: 050 42 89 28

E-mail: shop@brusselle.be

 

 1. Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan gewijzigd worden. Wij adviseren u om deze Privacy Policy regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen. Privacyverklaring